• banner0823

Pigment taýýarlamagyň artykmaçlyklary we plastmassa ulanylyşynyň peýdalary

Plastiki reňklemegiň täsirli we arassa usuly

“Precise” soňky onýyllyklarda reňkleýji gözleg we önümçilik bilen meşgullandyorganiki pigmentler, çözüji boýaglar, masterbatchwepigment taýýarlamak.Arassa we ulanmaga aňsat ulanyjylaryň bu pudakda hemişe garaşýan zatlary.Daşky gurşawy goramak syýasatynyň dünýä derejesinde ösmegi, şeýle hem ýaşlaryň oňat iş gurşawyna bolan talaplarynyň artmagy bilen, öndürijileriň daşky gurşawa arassa reňkleri ulanmaga islegleriniň yzygiderli artjakdygyny çaklap bileris.Kompaniýamyz, şeýle arassa we reňkli ulanmagy üpjün etmek, hytaýlylaryň birinji ornuna ymtylmak üçin maksatly düşünjäni öňe sürdi.pigment taýýarlamaköndüriji.Şol bir wagtyň özünde, "Hytaýda öndürildi" keşbini üýtgetmek isleýäris.

Bilşimiz ýaly Hytaý pigmentleriň we boýaglaryň iň uly özboluşly ýurtlaryndan biridir.Hytaýyň içerki pigmentleriniň ýyllyk hasyllylygy takmynan 170,000-den 190,000 tonna çenli bolup, dünýädäki pigment önümçiliginiň 45% -ini tutýar.Mundan başga-da, Hytaý geljek 3-5 ýylda has köp täze kuwwata eýe bolup, ýylda 280,000-den 290,000 tonna ýeter.Hytaýda reňk ussatlygy barada aýdylanda bolsa, ýyllyk ösüş depgini takmynan 12% ýokarlanýar.Häzirki wagtda Hytaýda reňk ussasynyň ýyllyk kuwwaty 1,7 million tonnadan gowrak.Şeýle-de bolsa, Hytaýyň reňk ussasynyň eksport bazarynda degişli bazar paýyny alyp bilmeýändigi gaty gynandyryjy, sebäbi masterbatch kärhanalary seýrek çykýar, hatda käbirleriniň ägirt uly önümçilik kuwwaty bar.Masterbatch çäkleriniň bahasy we hili.

Ulanylýan däp-dessurlara we baha faktorlaryna görä, köpüsiniň bilýändigini bilýärismasterbatchöndürijiler henizem poroşok pigmentlerini ulanýarlar, şonuň üçin artykmaçlyklary we kemçilikleri nämeporoşok pigmentleri?Aşakdaky suratda bilip bileris.

 

Aýratynlyk

Asyl poroşok

Pigment taýýarlygy

Suwuk Masterbatch

Reňk Masterbatch

Goşma

Dispersiýa (spot)

△ - ○

Dispersiýa (ritolit)

△ - ○

△ - ●

Tüýdük / tozan

x

Hapalanmak

x

△ - ○

Ölçeg

x - △

Gerek däl

Amal

△ - ○

Fiziki eýeçilige täsir

△ - ○

△ - ○

Saklamak durnuklylygy

△ - ○

Saklamak bahasy

x

Umumy programma

△ - ○

x

△ - ○

x

Reňklemegiň bahasy

△ - ○

x- △

x

Doza

0,5-1%

0,5-5%

1-1.5%

2-10%

Gerek däl

Şekil

Poroşok

Pellet

Suwuk

Granule

Granule

● = ajaýyp ○ = gowy △ = ortaça x = gowy däl

Dispokary dispersiýany talap edýän programma üçin ilki bilen poroşok pigmentini öňünden dargatmaly, mysal üçin, “suwy gysmak” organiki pigmentiň adaty dargamak ýollaryndan biri hökmünde bellidir.Bu usuly ulanyp, öndürijiler pigment süzgüçli tort tortundan başlaýarlar, soň bolsa üwemek, fazany öwürmek, çözüji bejermek, guratmak we dispersiýadan öňki prosesi tamamlamak üçin birnäçe proses bilen başlaýarlar.Polietilen mumy ýaly poliolefin göterijiler dargadyjy serişde hökmünde ulanylýar, şonuň üçin top üwemek wagty hem gaty uzyn.Emma esasy zat, ýylylyk geçiriş prosesinde suwuklandyryjy serişdäni goşmakdyr.Dürli önümler himiki gurluşyna görä degişli suwuklandyryş serişdesini goşmalydyr.Mysal üçin, goşa azo pigment dördünji ammiak duzuny ýa-da metaldan (alýumin duzlary) we asetil amin benzol kükürt kislotasy, natriý gidroksid we ş.m. üçin ulanylýan Duz köl pigmentlerini ulanmalydyr. Şeýle hem pH sazlaň we islän wagtyňyz garmaly.Bu proses kyn we önümçilige uly täsir edýär.Önümçilik kärhanalary üçin bu gaty öldüriji, eltmegiň we önümiň mahabatlandyrylmagyna we giňeliş tizligine çynlakaý täsir eder.

“Preperse” seriýasynyň görnüşleri

Poroşok pigmentiniň alternatiwasy hökmünde pigment taýýarlamagyň ajaýyp artykmaçlyklary bar.Onuň ýokary ýaýramagy we tozansyz häsiýeti häzirki zaman kärhanalary üçin önümçilik tehnologiýasy we daşky gurşawy goramak tendensiýasyna laýyk gelýär.

Şeýle-de bolsa, adatydoňuznttaýýarlyksoňky ýyllarda uly ösüş gazanyp bilmedi.Şeýle durmagyň sebäpleri näme?

Birinji sebäp, adaty bolsa-dapigment taýýarlyklarypaýlanyş ukybyny ýokarlandyrmak, bahasy gaty ýokary, ýöne çykdajyly däl.Mundan başga-da, adaty ýagdaýda 50% -den gowrak dargadyjy serişde (meselem, mum) barpigment taýýarlyklary, agyr talaplarda ulanylmagy çäklidir.Mundan başga-da, käbir önümler genetiki nyşanlary bilen çäklenýär, şonuň üçin olaryň ýaýramak ukyby birneme gowulaşýar we reňkleýiş öndürijiligi zordan kanagatlanarly däl.

Üze çykmagy bilen'Taýýarlamak' seriýasypigment taýýarlamaksPNM-den ýokardaky üç meseläni çözmegiň usulyny tapýarys.Tutuşlygyna 70% -den gowrak pigment düzümi bar'“Preperse” seriýasy.Mundan başga-da'Preperse-S'seriýasynda polipropilen, poliester, neýlon we beýleki ýörite goşundylar üçin döredilen has ajaýyp dispersiýa bar.

Pigmentiň mazmunyny gowulandyrmak täsirli düzümiň köpelmegini aňladýar we önümdäki mum ýaly dispersantlaryň paýy degişlilikde azalýar.Içinde has täsirli düzüm bilen, çykdajylarymyz tozan pigmentine has ýakyn.Şonuň üçin çykdajylar aç-açanlyk bolup, bahalarymyzy düzmegiň esasy parametrlerini düzýär.

Bu aralykda, az mum, az göçmegi we gurluşyň we mehaniki eýeçiligiň üýtgemeginiň pes mümkinçiligini aňladýar.Başga bir söz bilen aýdylanda, “Preperse” seriýamyz az çykdajy bilen ýaýramagy gowulandyrýar.

Bilşimiz ýaly has gowy ýaýramak has köp peýda getirýär, has gowy parlaklyk, güýçli güýç we ş.m. ýaly gowy görüş effekti Ulanyjylar az pigmentli, ýöne ideal reňk güýjüni ulanyp goşmaça girdeji gazanyp bilerler.

Mundan başga-da, oňat dispersiýa önümçilik döwründe özboluşly gymmaty görkezýär.Mysal üçin,Psary 180, bu pigmentiň öndürijiligi PP süýüminiň talaplaryna laýyk bolup biler, ýöne agyr talaplar üçin degişli dispersiýa ýetmek üçin gaýtalanýan pelletizasiýa zerur.Nazary taýdan, pigmentleriň ýaýramagy olaryň “genine” baglydyr, hatda iň ýokary çäginiň bardygyny bilýärisPigment sary 180programma baradaky haýyşymyzy ýerine ýetirip biler, ýöne maksada ýetmek üçin has köp gyrkyjy we dargadyjy serişdäni goýmalydyrys.

Mikroskopyň aşagyndaky pigment x160

X160 mikroskop astynda ajaýyp pigment dispersiýasy

mikroskop astynda pigment dispersiýasy

X160 mikroskop astynda pigmentiň kemçilikli ýaýramagy

Şeýlelik bilen, ýokarky dispersiýa ýakynlaşmagyň aňsat däldigini, ýöne goşmaça güýç we çykdajy talap edýändigini bilýäris.Pelletizasiýany gaýtalamak ýaly goşmaça giriş, öndürijiniň önümçilik netijeliligi we mümkinçiligi üçin isripdir.

Biziňki'Taýýarlaň'seriýasy ýokardaky amaly meselelere doly seredýär.Dispersiýany ýokarlandyrmak üçin önüm dizaýnynyň esasy düşünjeleri hökmünde 'çalt we aňsat ýaýramagy' alýarys.Bir gezek pelletizasiýa edip, doly ýaýramagy maksat edinip, berk hil gözegçilik indeksini etdik: Hemmesi'Preperse-S'seriýalar bir gezek pelletizasiýa bilen filament talaplaryna laýyk gelýär we FPV 1400 mes, FPV maşynynyň üsti bilen 60g pigment (40% pigment ýükleýji masterbatch 8% -e çenli) şertinde 1-den pes bolmaly.

Köplenç bir gezeklik pelletizasiýa arkaly masterbatch ýasamak, filament, inçe film we ş.m. ýaly berk programmalar üçin kabul ederlikli FPV ýerine ýetirişine ýeterlik däl. “Preperse” seriýasy bu çäklendirmäniň iň oňat çözgütlerinden biridir.Paýlanyşdan öňki öndürijiliginden we ajaýyp ýaýramagyndan peýdalanyň, 'Preperse' pigment taýýarlygy, pigment mukdaryny 40% -den 50% -e çenli alýan ýokary pigment mazmuny mono masterbatch döretmäge kömek edýär.Genetiki taýdan gowy dargap bilmeýän käbir “hünärsiz” pigmentler hem ýokary pigment mazmuny mono masterbatch işleýär.Mysal üçin,Pigment gyrmyzy 23iň kyn dargadyjy pigment hökmünde tanalýan bizöndürmekViolet radiosyny taýýarlaň öz içine alýar70% pigment gymmaty we doly 40% mono masterbatch edýär, FPV bilen 0.146 bar / g (aşakdaky surata serediň).

 

PV23-pigment-taýýarlyk 1
PV23-pigment-taýýarlyk 2

Mundan başga-da'Taýýarlaň'seriýalary ýokary gyrkyjy güýç enjamlary bolmazdan gowy reňkleýji effekt alyp biler.Mysal üçin,“Taýýar” pigment taýýarlygyçalyşmak hökmünde ulanylyp bilnerpigmentwemono masterbatchgönüden-göni bir nurbat ekstruderi bilen masterbatch ýa-da terminal önüm ýasalanda.

Masterbatch öndürijileri üçin mono masterbatch ýa-da SPC ýasamagyň häzirki prosesini aýyryp bilerler, ýöne reňk bilen deňeşdirip bilerler.Şeýlelik bilen, ulanyjylar has köp wagt tygşytlaýarlar we has ýokary netijelilik bilen peýdalanýarlar.