2004-nji ýylda döredilen “Precise New Material” (PNM) plastmassa reňklemek üçin reňkleýjiler bilen meşgullanýar.Önümlerimizde organiki pigment, çözüji boýag, pigment taýýarlamak we mono masterbatch (SPC) bar.Soňky 20 ýylda PNM rezin ulanylýan reňkleýjilere ygrarlydy.Indi PNM ýyllyk önümi 5000 tonna bolan çözüji boýaglaryň we pigmentleriň esasy oýunçysyna öwrüldi, iň ýokary kuwwaty 8000 tonna poroşok reňkleri we 6000 tonnadan gowrak pigment taýýarlyklary we mono masterbatch.Dünýädäki köp tanymal müşderiler üçin gymmatly çözgütler hödürleýäris we halkara perspektiwaly müşderiler üçin ýokary hilli hyzmatlary hödürleýäris!Häzirki wagtda önümlerimiz 60-dan gowrak ýurda we sebite satyldy.Üstünligiň şatlygyny paýlaşmak üçin öňdengörüjilikli hyzmatdaşlar bilen bilelikde işlemäge taýýardyrys!

maýor

önümleri

Pigmentler we boýaglar

Doňuz pigmenti we Presol boýagy plastmassalary, reňkleri, reňklemek we örtmek üçin ulanylýar.Beýleki reňkleýjiler bilen çalşyp bolmaýan giň reňk spektri bilen birlikde açyk reňk, ýokary reňk güýji görkezýär.

Pigment taýýarlyklary

Preperse pigment taýýarlyklary, plastmassa korrelýasiýa üçin maslahat berilýän, öňünden ýaýradylan pigmentleriň birnäçe topary bilen birleşdirilýär.Indi polipropilen, polietilen, poliwinil hlorid, polietilen teraftalat, poli amid üçin “Preperse” seriýasyny aýyrdyk we sanjym galyplary, ekstruziýa, süýüm we film ýaly umumy programmalar üçin giňden amatly.Filament, BCF ýüplük, inçe filmler ýaly aýratyn plastmassa goşundylary üçin pigment preparatlaryny (öňünden dargadylan pigmentler) ulanmak, öndürijä pes tozanyň ajaýyp artykmaçlygyny elmydama peýdaly edýär.Poroşok pigmentlerinden tapawutlylykda, pigment preparatlary mikro granulada ýa-da pellet görnüşinde bolup, beýleki materiallar bilen garylanda has gowy suwuklygy görkezýär.Şeýle hem, plastmassa ulanylanda poroşok pigmentlerinden has gowy dispersiýany görkezýärler.Reňklemek bahasy, önümlerinde reňkleýji ulanylanda ulanyjylaryň hemişe aladalanýan başga bir hakykatydyr.Öň ýaýradyş usulynyň kömegi bilen, “Preperse pigment” taýýarlyklary polo positiveitel ýa-da esasy reňk äheňinde has köp ösüşi görkezýär.Ulanyjy önümlere goşanda has gowy hromany tapyp biler.“Preperse” pigment taýýarlyklary orta we iň ýokary derejedäki ýagtylyga garşylyk, ýylylyga durnuklylyk we göç tizligi bar.Colorhli mümkin bolan reňk talaplaryna laýyk gelýär.Has köp önüm R&D ýagdaýynda we ýakyn wagtda aýan ediler.

Mono Masterbatch

Mono masterbatchymyzy Reisol PP / PE topary we Reisol PET topary tamamlaýar.Reisol PP polipropilen süýümi reňklemek üçin maslahat berilýär we islendik plastmas reňkleýji FPV öndürijiligini talap edýär.Reisol PET poliester süýümini we beýleki PET goýmalaryny reňklemek üçin PET masterbatch üçin ulanylýar.

Goşmaça Masterbatch

Plastmassa we dokalan süýümleriň işleýşini gowulandyrmak üçin ulanylýan köp sanly goşmaça ussatlyk bar.Önümlere elektret masterbatch, antistatik masterbatch, ýumşadýan masterbatch, gidrofil masterbatch, ýalyn saklaýjy masterbatch we ş.m. girýär.

hakda
takyk reňk

“Precise Group” 2004-nji ýylda üç guramany öz içine alýan 2004-nji ýylda başlandy: Hytaýyň Hubeý şäherinde ýerleşýän mono-masterbatch we öňünden dargadylan pigment öndüriji “Precise New Material Technology Co., Ltd.”Ningbo takyk täze material, süýüm, film, plastmassa we ş.m. reňkleriň eksportyna bagyşlaň.;we Hytaýda iň uly çözüji boýag we pigment öndürijilerinden biri bolan Anhui Qingke Ruijie Täze material.Umuman alanyňda, 15 sany Q / C işgärimiz we 30 işläp düzüjimiz, 300 işçi işgärimiz bar, 3000 tonna çözüji boýag gatnaşygy, 3500 tonna mono masterbatch we öňünden dargadylan pigment, 8000 tonna ýokary öndürijilikli pigment öndürýär.

Solvent boýag we ýokary öndürijilikli pigmentleri eksport etmekden başlap, “Precise” programmalarymyzy sintetiki süýüm, film we sanly syýa reaktiwine giňeltmek bilen plastmassa material ulanylyşyna bolan wepalylygymyzy hiç wagt üýtgetmeýär.Has tygşytly bolmak üçin, işimizi diapazony ýerine ýetirmek üçin reňkli sintezden bejergiden soň, poroşokdan granula çenli giňeldilýär: dünýä arassa we ulanmaga aňsat reňkler hödürlemek.

habarlar we maglumatlar