• banner0823
 • Mono Masterbatch

  Mono Masterbatch

  Müşderileriň ýokary dispersiýa, reňk durnuklylygy we tozansyz talaplaryny kanagatlandyrmak üçin mono-masterbatchlary üpjün edýäris.
  Reňkler: Gyzyl, Gök, Sary, Greenaşyl, Gyrmyzy we ş.m.
  Goýmalar: Sanjym galyplary, zarba galyplary, ekstruziýa, zarba filmi, list, PP filamenti, PP ştapel süýümi we BCF ýüplük, dokalmaýan we ş.m.
  Işewürligiň peýdasy az:
  Dust Tozsyz işlemegi we işlemegiň aňsatlygyny üpjün etmek üçin poroşok pigmentlerini çalyşmak hökmünde.
  Min Iň az isrip bilen ýokary önümçilik netijeliligini üpjün edýän toparlaryň arasynda arassalama wagtyny azaltmak.
  ● Öň ýaýradylan aýratynlyklary “Mono-Filaments”, “Inçe film”, “Tailor” ussat ussasy we birleşmeleri öndürmek üçin özüne laýyk gelýär.
 • Electret Masterbatch-JC2020B

  Electret Masterbatch-JC2020B

  JC2020B eritmedik dokalmadyk matalar, şeýle hem SMMS, SMS we ş.m. ulanylýar. Ajaýyp süzgüç täsiri, howanyň geçirijiligi, ýagyň siňdirilmegi we ýylylygy tygşytlamak sebäpli lukmançylyk goragy, sanitariýa arassalaýyş materiallary, süzgüç materiallary, termiki flokulýasiýa materiallary, ýag siňdiriş materiallary we batareýany bölüji we ş.m.
  FFP2 adaty ýüz maskalary üçin (süzgüç 94% -den ýokary), dokalan däl erişiň ýokary süzgüçli netijeliligini gazanmak üçin ulanylýar.
 • “Electret Masterbatch-JC2020”

  “Electret Masterbatch-JC2020”

  JC2020, eriş däl dokalýan ýerlerde elektrik zarýadlarynyň adsorbsion kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.
  Adaty süzgüç effektini we adaty nepislikde we gram agramynda dokalan däl erginleriň ýylylyk çüýremegine kömek edýär.
  Onuň artykmaçlyklary, adaty süýümli inçe we grammatika bilen süzgüç öndürijiligini 95% -e ýetirmäge kömek edýär.Şeýle hem, hapalanmaýan we tehnika üçin zyýansyz.
 • Gidrofil Masterbatch

  Gidrofil Masterbatch

  JC7010 suwy siňdiriji rezinden, polipropilenden we beýleki gidrofil materiallardan ýasalýar.Dokalan matany gidrofil funksiýasy bilen öndürmek maslahat berilýär, gutarandan soň gaýtadan işlemegi çalşyp biler.

  JC7010-iň artykmaçlyklary, ajaýyp we hemişelik gidrofil öndürijiligine, zäherli däl, uly antistatiki täsirine we gowy ýaýramagyna eýe.
 • “Flame Retardant Masterbatch”

  “Flame Retardant Masterbatch”

  JC5050G, beýleki materiallar bilen bilelikde ýörite ýangyn saklaýjy serişdeden we polipropilenden ýasalan üýtgedilen ussatlykdyr.PP süýümi we dokalan däl önümler, BCF ýüplük, ýüp, awtoulag dokma we perde matasy we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar.
  Arza:
  PP filament we ştapel süýüm, PP dokalan mata;
  Aragatnaşyk önümleri, elektrik enjamlary, elektronik önümler, magdan partlamasyna garşy enjamlar, awtoulag bölekleri, lukmançylyk enjamlary, öý elektrik enjamlary we laboratoriýanyň ýangyn saklaýjy materiallary we ş.m.
 • Masterbatch ýumşatmak

  Masterbatch ýumşatmak

  JC5068B Seires we JC5070 ýumşadýan ussatlyk polimerler, elastomer we amid ýaly ýokary hilli çig maldan we ýokary derejeli ýumşak goşundylardan öndürilen üýtgedilen masterbatch.Global dokalmaýan kärhanalar tarapyndan giňden ulanyldy.Softumşak ussatlyklar önümiň ýüzüni gurak edýär, ýagly däl.

  Gorag eşikleri, hirurgiki eşikler, operasiýa stollary we mata, salfetkalar, aşgazan we beýleki önümler ýaly krowatlarda ulanylyp bilner.

  JC5068B we JC5070 ikisi hem matrisa materialy bilen gowy sazlaşykly we matrisa materialynyň reňkini üýtgetmeýär.

  Olary ulanmak aňsat, gowy dispersiýa effekti almak üçin masterbatch we PP materiallary göni görkezilip bilner.

  Maslahat berilýän dozanyň / goýbermegiň gatnaşygynda, dokalan dällere ýumşatmak täsiri has aýdyňdyr.

  Talap edilýän önümçilik enjamlary aýratyn talaplar däl, diňe önümçilik prosesiniň şertlerini (esasan gaýtadan işlemegiň temperaturasy) ýönekeý sazlamagy düzediň.
 • Antistatiki ussatlyk

  Antistatiki ussatlyk

  JC5055B, polipropilen rezin we beýleki materiallar bilen bilelikde ajaýyp anti-statiki serişdäni öz içine alýan üýtgedilen ussatlykdyr.Goşmaça guradyş işlemezden soňky önümleriň antistatiki täsirini gowulandyrmak üçin ulanylýar.

  JC5055B-iň artykmaçlygy, dogry dozasyna, zäherli däl we uly dispersiýa görä 108 reach ýetip bilýän antistatikada ajaýyp öndürijiligidir.