• banner0823

Korporatiw sosial jogapkärçilik

Korporatiw sosial jogapkärçilik (CSR) kompaniýanyň işgärlerimize, jemgyýetlerimize we planetamyza peýdaly öz içine alyjy geljegi güýçlendirmek wezipesini goldaýar.

Durnukly önümler

SAGLYK, HOWPSUZLYK WE Daşky gurşaw

SYITYASAT SYICASATY

Durnukly önümler

Biziň wezipämiz, özümize we müşderilerimize durnukly tejribede bilim bermek we kynçylyk çekmek bilen bir hatarda adam we daşky gurşaw saglygyna peýdaly innowasion çözgütleri taslamak we bermekdir.

Önümçilikden we gündelik iş amallarymyzdan daşky gurşawa ýetirýän täsirimizi işjeň azaltmagy maksat edinýäris.Bu tagallalar diňe bir müşderilerimiz üçin getirýän gymmatlygymyzyň aýrylmaz bölegi bolmak bilen çäklenmän, özümizi we müşderilerimizi galyndylary azaltmak we netijeli işlemek esaslaryndan daşlaşmaga mejbur edýäris.

Howpsuzlyk biziň durmuşymyz üçin möhümdir.

- Gelson Hu.“Precise Group” -yň baş direktory.

SAGLYK, HOWPSUZLYK WE Daşky gurşaw

Takyk topar işgärleriň biziň güýjümizdigine ynanýar we şeýlelik bilen olar üçin howpsuz we sagdyn gurşaw üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris.Kanunlaryň we düzgünleriň berjaý edilmegini üpjün etmek üçin işgärlere möhüm tälim berýäris we ony halkara ülňülerine laýyklaşdyrýarys.

Saglygy goraýyş, howpsuzlyk we daşky gurşaw induksiýa syýasaty hünär saglygy, howpsuzlyk we daşky gurşaw bilen baglanyşykly iň köp ýaýran ugurlary öz içine alýar.Bu programmanyň maksady işgärleri iş ýerleri, gyssagly proseduralar, gyssagly enjamlaryň ýerleşýän ýeri, gurnama nokatlary we howpsuzlyk düzgünleri bilen tanyşdyrmak.

HSE bilen baglanyşykly ähli hadysalar, şikesler, howplar we takyk ýerlerde ýüze çykýan ýitgiler ýaly habar berilýär.Munuň netijesinde ýüze çykýan islendik waka bar:

  • * Adama şikes ýa-da kesel
  • * Howpsuz iş tejribesiniň mysallary
  • * Howply ýagdaýlar ýa-da sypdyrmalar
  • * Emläge we daşky gurşawa zeper
  • * Kabul edip bolmajak gylyk-häsiýetler

Waka barada takyk hasabat berilmeli we wakany derňemekde işgärler kömek etmeli.

Gyssagly kömek proseduralary dürli adatdan daşary ýagdaýlarda näme etmelidigini, şeýle hem gyssagly aragatnaşyk belgilerini görkezýär.Bu ewakuasiýa meýilnamalaryny, ýerli gurnama meýdançalaryny, gyssagly çykyşlary we gyssagly enjamlary öz içine alýar.

Fireangyn, partlama ýa-da başga bir çynlakaý hadysa ýaly adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatynda işgärler duýduryş / ewakuasiýa duýduryşyny diňlärler we başgaça habar berilýänçä ýygnak meýdanyna ewakuasiýa ediler.Gyssagly kömek gulluklary tarapyndan ygtyýar berilýänçä binanyň içine täzeden girip bilmezler.

Binalarymyzyň hemmesi şlang rulonlary we ýangyn söndürijiler ýaly dürli ýangyn söndüriji enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli bölümlerde, ilkinji kömek kömegi bilen taýýarlanan işgärlerimiz bar, enjamlar bilen doly enjamlaşdyrylan ilkinji kömek kömegi gutularyny ulanmaga mugt.

Haýsydyr bir binanyň içinde çilim çekmek gadagan.Çilim çekýänler, bölünip berlen ýerlerde çilim çekmegini üpjün etmeli.ProColor sagdyn durmuş ýörelgesini goldaýar we işgärleri çilim çekmekden saklaýar.

Iş wagty alkogol içgilerine rugsat berilmeýär we işgärleriň hiç birine spirtli içgiler bilen jaýa girmäge rugsat berilmeýär.

Hil gözegçiligi bizdäki gen.

SYITYASAT SYICASATY

Müşderileriň isleglerini hil we hyzmat bilen kanagatlandyrmak bilen, “Precise” -iň önümçilik amallary mümkin boldugyça ýokary hilli we müşderileri birinji ýerde goýýar.

 

Ingokardaky borçnamalary ýerine ýetirmek üçin “Precise” -de aşakdaky syýasaty doly durmuşa geçirmäge synanyşarys:

1. Önümçilik tehnologiýasy pudagynda yzygiderli gözleg we hil gözegçiliginde berk berklik.

2. Üznüksiz çykdajylary azaltmak, öndürijiligi ýokarlandyrmak we önümiň hilini ýokarlandyrmak.

3. Müşderiniň kanagatlylygyny ýokarlandyrmak üçin müşderä gönükdirilen garaýşa bil baglamak.

4. Müşderiler bilen bilelikde müşderä gönükdirilen hil dolandyryş ulgamyny bilelikde kabul etmek we goldamak.

5. Satuwdan soňky hyzmatyň üns merkezinden satuwdan öňki hyzmata geçmek, hyzmatlary üpjün ediji hökmünde “Precise” -ni döretmek.